คำแนะนำ & เคล็ดลับ

ศุลกากรและการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม

TAX FREEการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม

นักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศนอกกลุ่มสหภาพยุโรปต้องยื่นขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มในการซื้อสินค้าที่มีมูลค่ามากกว่า 2,000 CZK ที่จุดผ่านแดนนักท่องเที่ยวต้องแสดงใบเสร็จรับเงินที่มีตราประทับของผู้ขายและแบบฟอร์มส่งออกรวมถึงหลักฐานที่แสดงว่าพวกเขามีสินค้านั้น ๆ อยู่กับพวกเขาให้แก่เจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจสอบ เงินคืนภาษีจะถูกนำส่งให้นักท่องเที่ยวในการกลับคืนสู่สาธารณรัฐเช็คที่ผู้ขายหรือที่ท่าอากาศยาน Ruzyně ในกรุงปรากผ่านบริษัทที่ได้รับมอบหมาย ผู้ซื้อจะหมดโอกาสขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มหากไม่กระทำการตามที่กำหนดไว้นี้ภายในเวลาหกเดือนหลังจากการซื้อ www.globalblue.com

ภาษีนำเข้า

เมื่อนำสินค้าเข้าในสาธารณรัฐเช็คจะมีการจำกัดพืชผักผลไม้ที่จะนำเข้า หากเกินจำนวนที่กำหนดไว้ผู้นำเข้าต้องชำระภาษีและนอกจากนี้ผู้นำเข้าต้องแจ้งให้แก่เจ้าหน้าที่ศุลกากรทราบถึงจำนวนของพืชผักผลไม้ที่นำเข้ามาในประเทศ

การเดินทางสู่กรุงปราก: หากคุณเดินทางเข้ามาจากต่างประเทศที่เป็นสมาชิกในสหภาพยุโรป คุณสามารถนำสิ่งของเข้ามาในปรากได้ไม่จำกัดปริมาณ ทั้งนี้รวมถึงผลิตภัณฑ์ยาสูบและแอลกอฮอล์แต่ต้องนำเข้ามาเพื่อการบริโภคเป็นการส่วนตัวเท่านั้น 
การเดินทางออกจากกรุงปราก: หากคุณเดินทางออกจากกรุงปรากไปยังประเทศอื่น ๆ ที่เป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป คุณสามารถนำสิ่งของออกจากปรากได้ไม่จำกัดปริมาณ ทั้งนี้รวมถึงผลิตภัณฑ์ยาสูบและแอลกอฮอล์แต่ต้องนำเข้ามาเพื่อการบริโภคเป็นการส่วนตัวเท่านั้น  สำหรับผู้ที่เดินทางกลับไปยังสหราชอาณาจักร เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะทำการสอบถามตรวจสอบว่าคุณมีของติดตัวมากกว่าปริมาณที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งปริมาณที่กำหนดไว้คือ ซิการ์แบบยาว 400 มวน บุหรี่ 3200 มวน ผลิตภัณฑ์ยาสูบสำหรับสูบสามกิโลกรัม ซิการ์ 200 มวน เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์สิบลิตร ไวน์ดัดแปลงรสยี่สิบลิตร (เช่นเชอรี่) ไวน์เก้าสิบลิตร

ของใช้ประจำตัว

จำนวนที่อนุญาตแตกต่างกันตามประเทศที่นำเข้ามา หากเป็นประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปจะได้รับอนุญาตในปริมาณมากกว่าประเทศอื่น ๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปริมาณสินค้าที่สามารถนำเข้า กรุณาตรวจสอบที่เว็บไซด์การบริการศุลกากรสาธารณรัฐเช็ค (www.celnisprava.cz)

การนำเงินตราต่างประเทศเข้ามาในประเทศสาณารธรัฐเช็ค

เมื่อนำเข้าเงินตราต่างประเทศในรูปของเช็คเดินทางหรือตั๋วแลกเงินที่มีค่ามากกว่า 15,000 ยูโร จะต้องมีการแจ้งให้กระทรวงการคลังของสาธารณรัฐเช็คทราบโดยการกรอกแบบฟอร์มที่ศุลกากร

บทความที่เกี่ยวข้อง

Back to top button