Tu viện Strahov

Danh lam thắng cảnh du lịch

Strahov Monastery

Tu viện, được gọi là tu viện Strahov, đã không thành công nhiều cho đến năm 1143, khi một nhóm…

Đọc thêm »
Back to top button