Đại học Carolina Pragensis

Danh lam thắng cảnh du lịch

Đại học Charles ở Praha

Trong những năm 1300, sinh viên của Đại học Charles ban đầu học nghệ thuật, sau đó học lên 1…

Đọc thêm »
Back to top button