Shprehje çeke

Shprehje çekeGjuha zyrtare në Republikën Çeke është gjuha çeke, që flitet nga 96 % e popullsisë. Megjithatë, mos u frikoni, pasi që veçanërisht në qytetet e mëdha ju mund të kuptoheni në gjuhën angleze relativisht lehtë. Gjeneratat më të vjetra të çekëve mund të flasin rusisht dhe ju mund të provoni gjithashtu gjermanishten. Frëngjishtja, italishtja ose spanjishtja nuk fliten gjerësisht. Çekishtja është gjithashtu shumë afër e ndërlidhur me gjuhën sllovake dhe polake. Sllovakët dhe çekët në përgjithësi e kuptojnë njëri-tjetrin.

Përshëndetje – Dobry den – (dobreh den)

Mirëmëngjesi – Dobre rano – (dobreh rahno)

Mirëmbrëma – Dobry vecer – (dobreh vehcher)

Natën e mirë – Dobrou noc – (dobroh nots)

Mirupafshim – Nashledanou – (nas-klehdanoh)

Ju lutem – Prosim – (proseem)

Faleminderit – Dekuji – (dyekooyi)

Po / Jo – Ano / Ne – (ano / ne)

Më falni – Prominte – (prominyte)

Unë quhem … – Jmenuji se … – (ymeenooye se)

Sa? – Kolik? – (kolik)

Sa kohë? – Jak dlouho? – (yak dloh-ho)

Ku është … ? – Kde je … ? – (gde ye)

Do të dëshiroja … – Chtel bych … – (khtyel bikh)

Nuk kuptoj – Nerozumim – (nerozoomeem)

Sa është ora? – Kolik je hodin? (kolik ye hodeen)

A mund të kem një …? – Mohl(a) bych dostat … ? – (mo-hla
bikh dostat)

Çfarë është ajo? – Co? – (tso)

Si jeni? – Jak se mate? – (yak-se mah-te?)

A flisni anglisht? – Mluvite anglicky? (mlu-veete
an-glits-ki?)

1 – jedna – (yed-na), 2 – dve – (dvye) , 3 – tri – (trzbi), 4 – ctyri – (chti-rzhi), 5 – pet – (pyet), 6– sest –(shest), 7 – sedm – (sedm), 8 – osm (osm), 9 – devet (dev-yet), 10 – deset – (des-et)

Faturën, ju lutem. – Prosim, ucet. – (pro-seem oo-chet)

Kameriere! – slecno – (slech-no)

Kamerier! – pane vrchni – (pane vrkh-nyee!)

Back to top button